.
CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O
. .
000 .
:
:
HCOOCH3CH3COOCH2CH3PhCOOC2H5

:
:
CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O

.
:
.
:
1- :
.
R-CO-OR + H2O = R-CO-OH + ROH
. ( ) .
CH3COOC2H5 + NaOH=CH3COONa + C2H5OH

C6H5COOC2H5 + NaOH=C6H5COONa + C2H5OH

2- :
( ) :

CH3COOC2H5 + NH3=CH3CONH2 + C2H5OH

:
1- : .
2- : ( ) .
: ( ) NaOH KOH .
3- ( ) : . .
.
4- : ( ) . ( )