AndroidManifest.xml minSdkVersion vs targetSdkVersion -
Phone Gap / Cordova

google play

, 4 5 6 v4

web view html5 / css3AndroidManifest C:\riseapp\risecordova\app1\platforms\android

:

:
    <uses-sdk android:minSdkVersion="21" android:targetSdkVersion="25" />
min

target / / +Android API-Levels Android Version -