واتساب Whatsapp تنسيق ارقام الموبايل | موقع textmechanic.com
اضافة كود الدولة بشكل تلقائي لارقام الموبايل - ازالة المسافات بين ارقام الموبايل
Add Prefix/Suffix into Line - Add/Remove Line Breaks - Count Characters, Words, Lines
Delimited Column Extractor - Find and Replace Text - Line Combination Generator
Remove Duplicate Lines - Remove Empty Lines - Remove Extra Spaces#########################################
اهم استخدامات الموقع:
#########################################

Add Prefix/Suffix into Line
Insert a prefix and/or suffix into the content of each line.

Add/Remove Line Breaks
Add new line breaks and/or remove existing line breaks within your text’s formatting.

Count Characters, Words, Lines
Count your text’s characters, words, sentences, lines and word frequency.

Delimited Column Extractor
Extract a specific column of delimited text from each line of your input text.

Find and Replace Text
Find and replace text matching your search criteria.

Line Combination Generator
Combine text lines from left to right.

Remove Duplicate Lines
Remove/delete all duplicate lines within your text/list.

Remove Empty Lines
Remove/delete all empty lines within your text/list.

Remove Extra Spaces
Remove leading/trailing/extra/all white-spaces from your text.

رابط الموقع :
https://textmechanic.com/