عْــنــديُ لـگـمَ مَـــوقــعْ تـصـمَـمَـــوטּ فـــيُـه غــرفـگــمَ ..+


مَـثـلآ تـבֿـتــآروטּ آلآرضــيُــه و آلـבִــدرآטּ ~!


مَــوقــعْ رآئــعْ يُـنـآسَسَـب گــل آلآذوآق /..


آلمَـوقــعْ هـنــــآ ....~> Click here


آول مَــآتـدבֿــلوטּ عْـليُــه آضـغـطًـو عْـلـىآ .....~>وبـعْـديُــטּ آبـدئــو آلـتـصَـمَــيُــمَ "..