ɡ ʡ 1 2 .

ɡ 15 ɡ .

● 3 70 .
● .
● .
● ѡ .

ɡ :
● .
● .
● .
● .
● .
● .
2
2 15 .

80 35 .
2
2 :
● .
● .
● .
● .
.